Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
100% ochrana kupujúceho
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
PayPal
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Bezplatné vrátenie tovaru
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Doprava zdarma už od 0,00 €

Zásady ochrany osobných údajov

Ak nie je ďalej uvedené inak, poskytnutie vašich osobných údajov nie je zákonne alebo zmluvne vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Nie ste povinní tieto údaje poskytnúť. Ich neposkytnutie nebude mať žiadne následky. To platí len v rozsahu, v akom sa pri nasledujúcich spracovateľských operáciách neposkytujú žiadne iné údaje.

"Osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.


Súbory denníka servera

Naše webové stránky môžete navštíviť bez poskytnutia osobných údajov.

Pri každom prístupe na našu webovú stránku sa údaje o používaní prenášajú prostredníctvom vášho internetového prehliadača k nám alebo k nášmu webhostingu/poskytovateľovi IT služieb a ukladajú sa do protokolových údajov (tzv. logovacích súborov servera). Tieto uložené údaje obsahujú napríklad názov navštívenej stránky, dátum a čas prístupu, IP adresu, objem prenesených údajov a poskytovateľa, ktorý o to požiadal. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na zabezpečení bezproblémovej prevádzky našej webovej stránky, ako aj na zlepšenie našej ponuky.

Kontakt

Zodpovedný

Ak chcete, kontaktujte nás. Kontaktné údaje správcu údajov nájdete v našej tiráži.


Iniciatívny kontakt zákazníka prostredníctvom e-mailu

Ak s nami nadviažete obchodný kontakt prostredníctvom e-mailu, zhromažďujeme vaše osobné údaje (meno, e-mailovú adresu, text správy) len v rozsahu, ktorý ste nám poskytli. Spracovanie údajov slúži na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti o kontakt.

Ak kontakt slúži na vykonanie predzmluvných opatrení (napr. poradenstvo v prípade záujmu o kúpu, príprava ponuky) alebo sa týka už uzavretej zmluvy medzi vami a nami, toto spracovanie údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO.

Ak sa kontakt uskutočňuje z iných dôvodov, toto spracúvanie údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu spracúvať a odpovedať na váš dotaz.V tomto prípade máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.

Vašu e-mailovú adresu používame len na spracovanie vášho dopytu. Vaše údaje budú následne vymazané v súlade so zákonnými lehotami uchovávania, pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie spracovanie a použitie.


Zber a spracovanie údajov pri použití kontaktného formulára

Pri použití kontaktného formulára zhromažďujeme vaše osobné údaje (meno, e-mailovú adresu, text správy) len v rozsahu, ktorý ste nám poskytli. Spracovanie údajov slúži na účely kontaktovania vás.

Ak kontakt slúži na vykonanie predzmluvných opatrení (napr. konzultácia v prípade záujmu o kúpu, príprava ponuky) alebo sa týka už uzavretej zmluvy medzi vami a nami, toto spracovanie údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Ak sa kontakt uskutočňuje z iných dôvodov, toto spracúvanie údajov sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu spracúvať a odpovedať na vašu požiadavku. V tomto prípade máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Vašu e-mailovú adresu použijeme len na spracovanie vašej žiadosti. Vaše údaje budú následne vymazané v súlade so zákonnými lehotami uchovávania, pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie spracovanie a používanie.


Zákaznícky účet / Objednávky

Zákaznícky účet

Pri otvorení zákazníckeho účtu zhromažďujeme vaše osobné údaje v rozsahu, ktorý je v ňom uvedený. Spracovanie údajov slúži na zlepšenie vášho zážitku z nakupovania a zjednodušenie spracovania objednávok. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením, pričom to nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Váš zákaznícky účet bude následne vymazaný.

Zhromažďovanie, spracovanie a zasielanie osobných údajov pre objednávky

Pri zadávaní objednávky zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje len v rozsahu potrebnom na vybavenie a spracovanie vašej objednávky a na vybavenie vašich otázok. Poskytnutie údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Ich neposkytnutie bude mať za následok neuzavretie zmluvy. Spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO a je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami.

Vaše údaje sa odovzdávajú napríklad prepravným spoločnostiam a poskytovateľom dropshippingu, ktorých ste si vybrali, poskytovateľom platobných služieb, poskytovateľom služieb na spracovanie objednávok a poskytovateľom IT služieb. Vo všetkých prípadoch prísne dodržiavame zákonné požiadavky. Rozsah prenosu údajov je obmedzený na minimum.


Reklama

Používanie e-mailovej adresy na zasielanie informačných bulletinov

Vašu e-mailovú adresu použijeme bez ohľadu na spracovanie zmluvy výlučne na naše vlastné reklamné účely na zasielanie informačných bulletinov, ak ste s tým výslovne súhlasili. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do jeho odvolania. Na tento účel sa môžete kedykoľvek odhlásiť z odberu newslettera pomocou príslušného odkazu v newsletteri alebo nás o tom informovať. Vaša e-mailová adresa bude následne odstránená z distribučného zoznamu.

Používanie e-mailovej adresy na zasielanie priamej reklamy

Vašu e-mailovú adresu, ktorú sme získali v súvislosti s predajom tovaru alebo služby, používame na elektronické zasielanie reklamy na náš vlastný tovar alebo služby, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si u nás už zakúpili, pokiaľ ste proti takémuto používaniu nevzniesli námietku. Poskytnutie e-mailovej adresy je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Jej neposkytnutie bude mať za následok neuzavretie zmluvy. Spracovanie je založené na čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na priamej reklame. Proti tomuto používaniu vašej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek namietať tak, že nám to oznámite. Kontaktné údaje na uplatnenie námietky nájdete v tiráži. Môžete tiež použiť odkaz uvedený na tento účel v reklamnom e-maile. Nevznikajú tým žiadne iné náklady okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb.


Poskytovateľ prepravných služieb / správa tovaru

Preposielanie e-mailovej adresy prepravným spoločnostiam na informácie o stave prepravy

Vašu e-mailovú adresu odovzdáme prepravnej spoločnosti v rámci spracovania zmluvy, ak ste s tým výslovne súhlasili v procese objednávky. Účelom tohto postúpenia je informovať vás e-mailom o stave prepravy. Spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením nám alebo prepravnej spoločnosti bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do jeho odvolania.

Používanie externého systému správy tovaru

Na spracovanie zmlúv v rámci spracovania objednávok používame systém plánovania podnikových zdrojov. Na tento účel sa vaše osobné údaje zhromaždené v súvislosti s objednávkou prenášajú do:
Pickware GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt
übermittelt.

Poskytovateľ platobných služieb / úverová správa

Používanie služby PayPal
Na všetky transakcie PayPal sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov PayPal. Nájdete ich v časti https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full 

Zhromažďovanie a spracovanie údajov, posúdenie kreditu pri nákupe na účet prostredníctvom služby Unzer
V prípade platby na účet prostredníctvom spoločnosti Unzer (faktúra Unzer) sa osobné údaje prenášajú poskytovateľovi inkasných služieb Unzer GmbH (Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg; "Unzer"), ako aj ich partnerom UNIVERSUM Inkasso GmbH a UNIVERSUM Payment Solution GmbH a tam sa spracúvajú. Spracovanie údajov slúži na účely ponuky platobnej metódy nákupu na účet, ako aj na posúdenie rizika a úverovej bonity, ktoré sú na to potrebné. Spracúvanie sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu ponúkať rôzne spôsoby platby, ako aj ochranu pred omeškaním platby. Máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu vašich osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie tak, že nám to oznámite. Na účely vlastného posúdenia úverovej bonity spoločnosť Unzer zasiela údaje úverovým agentúram a získava od nich informácie, ako aj prípadné informácie o úverovej bonite na základe matematicko-štatistických postupov, ktorých výpočet zahŕňa údaje o adrese.
Konkrétne môže ísť o tieto - príkladné, ale nie vyčerpávajúce - úverové agentúry:
- Schufa Holding AG
- CRIF Bürgel GmbH
- Arvato Infoscore GmbH
- Universum Business GmbH
- Bisnode D & Austria GmbH
 Poskytnutie údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy so spôsobom platby, ktorý ste si vybrali. Neposkytnutie údajov bude mať za následok neuzavretie zmluvy s vami zvoleným spôsobom platby.

Súbory cookie

Naša webová stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači alebo internetovým prehliadačom do počítačového systému používateľa. Keď používateľ vyvolá webovú lokalitu, môže sa v jeho operačnom systéme uložiť súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky.
Súbory cookie sa ukladajú do vášho počítača. Preto máte plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Výberom príslušných technických nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete byť upozornení pred nastavením súborov cookie a individuálne rozhodnúť o ich prijatí, ako aj zabrániť ukladaniu súborov cookie a prenosu údajov, ktoré obsahujú. Už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Chceli by sme však upozorniť, že potom možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.
Ako spravovať súbory cookie (vrátane ich vypnutia) v hlavných prehliadačoch sa dozviete na nasledujúcich odkazoch:
Technicky nevyhnutné súbory cookie
Ak nie je v nižšie uvedených zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, tieto technicky nevyhnutné súbory cookie používame len na to, aby bola naša ponuka používateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Okrem toho súbory cookie umožňujú našim systémom rozpoznať váš prehliadač aj po zmene stránky a ponúkať vám služby. Niektoré funkcie našej webovej stránky nie je možné ponúkať bez použitia súborov cookie. Pre tieto účely je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky.
Používanie súborov cookie alebo porovnateľných technológií sa uskutočňuje na základe § 25 ods. 2 TTDSG. Spracúvanie vašich osobných údajov sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu zabezpečiť optimálnu funkčnosť webovej stránky, ako aj užívateľsky príjemný a efektívny dizajn našej ponuky.
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.
Používanie aplikácie "EU Cookie Policy Pro + Automatic Cookie Detection"
Na našej webovej stránke používame nástroj na správu súhlasov "EU Cookie Richtlinie Pro + automatische Cookie Erkennung" der ACRIS E-Commerce GmbH (Am Pfenningberg 60, 4040 Linz, Rakúsko; "ACRIS").
Tento nástroj vám umožňuje udeliť súhlas so spracovaním údajov prostredníctvom webovej stránky, najmä s nastavením súborov cookie, a uplatniť právo na odvolanie už udeleného súhlasu. Účelom spracovania údajov je získať a zdokumentovať potrebný súhlas so spracovaním údajov, a tým splniť zákonné povinnosti.
Na tento účel sa môžu používať súbory cookie. Okrem všeobecných údajov o používateľovi sa zhromažďuje aj vaša IP adresa, ktorá sa prenáša do ACRIS. Tieto údaje sa neposkytujú iným tretím stranám.
Spracovanie údajov sa vykonáva na splnenie zákonnej povinnosti na základe článku 6 ods. 1 písm. c DSGVO.
Viac informácií o ochrane údajov v spoločnosti Acris nájdete na: https://www.acris-ecommerce.at/datenschutz/

Analyse Sledovanie reklamy

Používanie služby Google Analytics
Na našej webovej stránke používame službu webovej analýzy Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; "Google").
Spracovanie údajov slúži na analýzu tejto webovej stránky a jej návštevníkov, ako aj na marketingové a reklamné účely. Na tento účel bude spoločnosť Google používať informácie získané v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na účely vyhodnocovania používania webovej stránky, zostavovania správ o činnosti webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. V tomto procese sa môžu zhromažďovať okrem iného tieto informácie: IP adresa, dátum a čas zobrazenia stránky, cesta kliknutia, informácie o prehliadači, ktorý používate, a zariadení, ktoré používate (zariadenie), navštívené stránky, URL odkazu (webová stránka, z ktorej ste sa dostali na našu webovú stránku), údaje o polohe, nákupné aktivity. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.
Služba Google Analytics používa technológie, ako sú súbory cookie, webové úložisko v prehliadači a sledovacie pixely, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Takto získané informácie o vašom používaní tejto webovej lokality sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Pre USA neexistuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti. Prenos údajov sa uskutočňuje okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako primeraných záruk ochrany osobných údajov, ktoré sú k nahliadnutiu na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks und https://business.safety.google/adsprocessorterms/ . K vašim údajom má prístup spoločnosť Google aj vládne agentúry USA. Spoločnosť Google môže vaše údaje prepojiť s inými údajmi, ako je história vyhľadávania, vaše osobné účty, údaje o používaní z iných zariadení a akékoľvek iné údaje, ktoré o vás môže mať.
Na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP. To znamená, že vaša IP adresa bude v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skrátená spoločnosťou Google. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená.
Používanie súborov cookie alebo porovnateľných technológií sa uskutočňuje s vaším súhlasom na základe § 25 ods. 1 bod 1 TTDSG v spojení s. Čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Spracúvanie vašich osobných údajov sa vykonáva s vaším súhlasom na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do jeho odvolania.
Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/ sowie unter https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Používanie Mouseflow
Na našej webovej stránke používame analytický nástroj spoločnosti Mouseflow ApS (Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko; "Mouseflow").
Spracovanie údajov slúži na účely personalizácie a analýzy tejto webovej stránky a jej návštevníkov. Mouseflow používa technológie, ako sú súbory cookie, sledovacie pixely a skripty. Súbory cookie umožňujú rozpoznanie internetového prehliadača. Pri tomto procese sa môžu zhromažďovať okrem iného tieto informácie: IP adresa, cesta kliknutia, informácie o používanom prehliadači a operačnom systéme, navštívené stránky, čas strávený na našej webovej lokalite, zobrazený obsah, údaje o polohe. Z týchto údajov sa môžu vytvoriť profily používania pod pseudonymom. Pomocou nástroja na sledovanie webu mouseflow sa zaznamenávajú náhodne vybrané jednotlivé návštevy (len s anonymizovanou IP adresou). Vytvára sa tak záznam pohybov myši a kliknutí so zámerom náhodne prehrávať jednotlivé návštevy webovej stránky a odvodzovať z nich potenciálne zlepšenia webovej stránky. Údaje zhromaždené pomocou technológií mouseflow sa nepoužijú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej lokality bez samostatne udeleného súhlasu dotknutej osoby a nebudú sa spájať s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu.
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Pre USA neexistuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti.
Používanie súborov cookie alebo porovnateľných technológií sa uskutočňuje s vaším súhlasom na základe § 25 ods. 1 bod 1 TTDSG v spojení s. Čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Spracúvanie vašich osobných údajov sa vykonáva s vaším súhlasom na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do jeho odvolania.

Používanie sledovania konverzií v službách Google Ads
Na našej webovej stránke používame online reklamný program "Google Ads" a v tejto súvislosti aj sledovanie konverzií (vyhodnotenie akcie návštevy). Sledovanie konverzií Google je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Ak máte obvyklý pobyt v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, správcom vašich údajov je spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je teda spoločnosť spojená so spoločnosťou Google, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov a dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov.
Keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, do vášho počítača sa uloží súbor cookie na sledovanie konverzií. Tieto súbory cookie majú obmedzenú platnosť, neobsahujú žiadne osobné údaje, a preto sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité stránky našej webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte neuplynula, spoločnosť Google a my budeme môcť rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli ste presmerovaní na túto stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostáva iný súbor cookie. Preto nie je možné sledovať súbory cookie na rôznych webových stránkach zákazníkov služby Ads.
Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytvorenie štatistiky konverzie. Tá nás informuje o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na jednu z našich reklám a boli presmerovaní na stránku so značkou na sledovanie konverzií. Nezískávame však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné používateľov osobne identifikovať.
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Pre USA neexistuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti. Prenos údajov sa uskutočňuje okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako primeraných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks und https://business.safety.google/adscontrollerterms/ .
Používanie súborov cookie alebo porovnateľných technológií sa uskutočňuje s vaším súhlasom na základe § 25 ods. 1 bod 1 TTDSG v spojení s. Čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Spracúvanie vašich osobných údajov sa vykonáva s vaším súhlasom na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do jeho odvolania.
Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na tejto adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Používanie funkcie remarketingu alebo "podobných cieľových skupín" spoločnosti Google Inc.
Na našich webových stránkach používame funkciu remarketingu alebo "podobných cieľových skupín" spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Ak máte obvyklý pobyt v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, správcom vašich údajov je spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je teda spoločnosť spojená so spoločnosťou Google, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov a dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov.
Aplikácia slúži na analýzu správania návštevníkov a ich záujmov. Spoločnosť Google používa súbory cookie na analýzu používania webových stránok, ktorá je základom pre vytváranie záujmovo orientovaných reklám. Súbory cookie sa používajú na zaznamenávanie návštev webovej stránky, ako aj anonymizovaných údajov o používaní webovej stránky. Neukladajú sa žiadne osobné údaje návštevníkov webovej lokality. Ak následne navštívite inú webovú lokalitu v sieti Google Display Network, zobrazia sa vám reklamy, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou zohľadňujú predtým navštívené oblasti produktov a informácií.
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Pre USA neexistuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti. Prenos údajov sa uskutočňuje okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako primeraných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks .
Používanie súborov cookie alebo porovnateľných technológií sa uskutočňuje s vaším súhlasom na základe § 25 ods. 1 bod 1 TTDSG v spojení s. Čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Spracúvanie vašich osobných údajov sa vykonáva s vaším súhlasom na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do jeho odvolania.
Viac informácií o remarketingu Google a súvisiacich zásadách ochrany osobných údajov nájdete na tejto adrese: https://www.google.com/privacy/ads/


Plug-ins und Sonstiges

Používanie nástroja Google Tag Manager
Na našich webových stránkach používame správcu značiek Google Tag Manager spoločnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Ak máte obvyklý pobyt v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, správcom vašich údajov je spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je teda spoločnosť spojená so spoločnosťou Google, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov a dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov.
Táto aplikácia spravuje značky JavaScript a značky HTML, ktoré sa používajú najmä na implementáciu nástrojov na sledovanie a analýzu. Spracovanie údajov slúži na účely dizajnu orientovaného na dopyt a optimalizácie našej webovej stránky.
Samotný Google Tag Manager neukladá súbory cookie ani nespracúva osobné údaje. Umožňuje však spúšťanie iných značiek, ktoré môžu zhromažďovať a spracovávať osobné údaje.
Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete tu https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Používanie funkcie jednotného prihlásenia v službe Facebook
Na našej webovej stránke používame funkciu jednotného prihlásenia (predtým Facebook Connect) spoločnosti Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko; "Facebook").
Spoločnosť Facebook Ireland a my sme spoločne zodpovední za zhromažďovanie a prenos vašich údajov do spoločnosti Facebook, keď používate službu. Je to založené na dohode medzi nami a spoločnosťou Facebook Ireland o spoločnom spracovaní osobných údajov, ktorá definuje príslušné zodpovednosti. Dohoda je k dispozícii na adrese https://www.facebook.com/legal/controller_addendum  prístupné. Následne sme zodpovední najmä za dodržiavanie informačných povinností podľa čl. 13, 14 GDPR, za dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek podľa čl. 32 GDPR, pokiaľ ide o správnu technickú implementáciu a konfiguráciu služby, a za dodržiavanie povinností podľa čl. 33, 34 GDPR v rozsahu, v akom porušenie ochrany osobných údajov ovplyvňuje naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o spoločnom spracúvaní. Spoločnosť Facebook Ireland je zodpovedná za umožnenie práv dotknutej osoby podľa čl. 15 - 20 GDPR, za dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek podľa čl. 32 GDPR s ohľadom na bezpečnosť služby a za dodržiavanie povinností podľa čl. 33, 34 GDPR v rozsahu, v akom porušenie ochrany osobných údajov ovplyvňuje povinnosti spoločnosti Facebook Ireland vyplývajúce zo zmluvy o spoločnom spracúvaní.
Táto funkcia umožňuje návštevníkom webovej stránky zaregistrovať sa na webovej stránke prostredníctvom ich už existujúceho konta na Facebooku. Spracovanie údajov slúži na overenie počas registrácie, personalizáciu a cielenie reklamy na základe záujmov.
Aby bolo možné túto funkciu na webovej lokalite ponúknuť, vytvorí sa spojenie so serverom Facebooku. Na tento účel sa používajú súbory cookie. Okrem iného sa môžu zhromažďovať a odosielať spoločnosti Facebook nasledujúce informácie: IP adresa, informácie o prehliadači, URL odkazu (webová stránka, z ktorej ste vstúpili na našu webovú stránku), údaje o polohe. Toto platí bez ohľadu na to, či ste zaregistrovaní alebo prihlásení do sociálnej siete. Prenos sa uskutočňuje aj v prípade neregistrovaných alebo neprihlásených používateľov. Ak ste súčasne pripojení k jednému alebo viacerým účtom na sociálnej sieti, zhromaždené informácie sa môžu priradiť aj k vašim príslušným profilom. Tomuto priradeniu môžete zabrániť tak, že sa pred návštevou našej webovej stránky a pred aktiváciou tlačidiel odhlásite zo svojich účtov na sociálnych sieťach. Vaše údaje môžu byť odoslané do USA. Pre USA neexistuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti. Prenos údajov sa uskutočňuje okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako primeraných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na adrese: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum .
Pri použití funkcie jednotného prihlásenia je profil návštevníka webovej stránky na Facebooku prepojený so zákazníckym účtom tejto webovej stránky. Pritom dostávame osobné údaje používateľa prostredníctvom Facebooku, ako je uvedené v procese prihlásenia. Tieto údaje môžu okrem iného zahŕňať nasledujúce informácie: Meno, adresa, verejné informácie o profile (napr. meno, profilový obrázok, vek, pohlavie), e-mailová adresa, zoznamy priateľov, informácie o "páči sa mi to".
Používanie súborov cookie alebo porovnateľných technológií sa uskutočňuje s vaším súhlasom na základe § 25 ods. 1 bod 1 TTDSG v spojení s. Čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Spracúvanie vašich osobných údajov sa vykonáva s vaším súhlasom na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do jeho odvolania.
Viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook, vašich právach v tejto súvislosti a spôsoboch ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

Používanie fontov Google
Na našich webových stránkach používame písma Google od spoločnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; "Google").
Spracovanie údajov slúži na jednotné zobrazenie písma na našej webovej stránke. Na načítanie písiem sa pri vyvolaní stránky vytvorí spojenie so servermi spoločnosti Google. Na tento účel sa môžu používať súbory cookie. Okrem iného sa spracuje vaša IP adresa a informácie o používanom prehliadači, ktoré sa prenesú do spoločnosti Google. Tieto údaje nie sú spojené s vaším účtom Google.
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Pre USA neexistuje rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti. Prenos údajov sa uskutočňuje okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako primeraných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks .
Spracúvanie vašich osobných údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na používateľsky prívetivom a estetickom dizajne našej webovej stránky. Máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie, a to tak, že nám to oznámite.
Ďalšie informácie o spracovaní a ochrane údajov nájdete v časti https://www.google.de/intl/de/policies/  sowie unter https://developers.google.com/fonts/faq .

Používanie fontov Adobe
Na našej webovej lokalite používame písma Adobe od spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko; "Adobe").
Spracovanie údajov slúži na jednotné zobrazenie písma na našej webovej stránke. Na načítanie písiem sa pri vyvolaní stránky vytvorí spojenie so servermi spoločnosti Adobe. Na tento účel sa môžu používať súbory cookie. Okrem iného sa spracúva vaša IP adresa a informácie o používanom prehliadači a operačnom systéme, ktoré sa prenášajú do spoločnosti Adobe.
Vaše údaje sa môžu prenášať do tretích krajín, napríklad do USA a Indie. V prípade USA a Indie nie je k dispozícii rozhodnutie Komisie EÚ o primeranosti. Prenos údajov sa uskutočňuje okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks .
Spracúvanie vašich osobných údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO z dôvodu nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na používateľsky prívetivom a estetickom dizajne našej webovej stránky. Máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracúvaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie, a to tak, že nám to oznámite.


Práva dotknutej osoby a doba uchovávania

Doba skladovania
Po úplnom spracovaní zmluvy sa údaje najprv uchovávajú počas trvania záručnej lehoty, potom s prihliadnutím na zákonné, najmä daňovo-právne a obchodnoprávne lehoty uchovávania, a po uplynutí tejto lehoty sa vymažú, pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie spracovanie a používanie.

Práva dotknutej osoby
Ak sú splnené zákonné požiadavky, máte podľa článkov 15 až 20 DSGVO tieto práva: právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov.
Okrem toho máte právo namietať proti spracovaniu na základe článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO a proti spracovaniu na účely priameho marketingu v súlade s článkom 21 ods. 1 DSGVO.

Právo odvolať sa na dozorný orgán
V súlade s článkom 77 DSGVO máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov nie je zákonné.

Právo na námietku
Ak je tu uvedené spracovanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO, máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu s účinnosťou do budúcnosti z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie.
Po vznesení námietky sa spracúvanie dotknutých údajov ukončí, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu tak, že nás o tom informujete. Po vznesení námietky prestaneme príslušné údaje spracúvať na účely priameho marketingu.
posledná aktualizácia: 01.12.2021
Zákaznícka spokojnosť
Výborne
4.60 / 5.00
z 73602 hodnotení