Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
100% ochrana kupujúceho
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
PayPal
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Bezplatné vrátenie tovaru
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Doprava zdarma už od 0,00 €
Všeobecné zmluvné podmienky a informácie pre zákazníkov

I. Všeobecné podmienky

§ 1 Základné ustanovenia

(1) Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na zmluvy, ktoré uzatvárate s nami ako poskytovateľom (OK Living GmbH & Co. KG) prostredníctvom webovej stránky ok-living.es. Ak nie je dohodnuté inak, namietame proti zahrnutiu akýchkoľvek vašich vlastných podmienok, ktoré môžete použiť.

(2) Spotrebiteľom v zmysle nasledujúcich ustanovení je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani k jej obchodnej, ani k jej nezávislej profesionálnej činnosti. Podnikateľom je každá fyzická alebo právnická osoba alebo združenie s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci svojej nezávislej profesionálnej alebo komerčnej činnosti.

§ 2 Uzavretie zmluvy

(1) Predmetom zmluvy je predaj tovaru .

(2) Už umiestnením príslušného produktu na našej webovej stránke predkladáme záväzný návrh na uzavretie zmluvy prostredníctvom systému online nákupného košíka za podmienok uvedených v popise položky. 

(3) Zmluva sa uzatvára prostredníctvom online nákupného košíka nasledovne:
Tovar určený na nákup sa umiestňuje do "nákupného košíka". "Nákupný košík" môžete kedykoľvek vyvolať prostredníctvom príslušného tlačidla v navigačnom paneli a vykonať v ňom zmeny.
Po vyvolaní stránky "Pokladňa" a zadaní osobných údajov, ako aj platobných a dodacích podmienok sa údaje o objednávke nakoniec zobrazia ako prehľad objednávky.


Ak ako platobnú metódu použijete systém okamžitých platieb (napr. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung), budete presmerovaní buď na stránku s prehľadom objednávok v našom online obchode, alebo na webovú stránku poskytovateľa systému okamžitých platieb.
Ak budete presmerovaní na príslušný systém okamžitých platieb, vykonajte príslušnú voľbu alebo zadajte svoje údaje tam. Nakoniec sa údaje o objednávke zobrazia ako prehľad objednávok na webovej stránke poskytovateľa systému okamžitých platieb alebo po presmerovaní späť do nášho internetového obchodu.


Pred odoslaním objednávky máte možnosť opätovne skontrolovať údaje v prehľade objednávky, zmeniť ich (aj prostredníctvom funkcie "späť" v internetovom prehliadači) alebo zrušiť objednávku.
Odoslaním objednávky prostredníctvom príslušného tlačidla ("kúpiť" alebo podobného označenia) vyjadrujete právne záväzné prijatie ponuky, čím sa uzatvára zmluva.

(4) Spracovanie objednávky a prenos všetkých informácií potrebných v súvislosti s uzatvorením zmluvy sa čiastočne automatizuje prostredníctvom e-mailu. Musíte sa preto uistiť, že e-mailová adresa, ktorú ste nám poskytli, je správna, že je technicky zaručené prijímanie e-mailov a najmä, že tomu nebránia SPAM filtre.

§ 3 Právo na zadržanie, Vyhradenie vlastníckeho práva

(1) Právo na zadržanie môžete uplatniť len vtedy, ak sa týka pohľadávok z toho istého zmluvného vzťahu.

(2)  Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

(3)  Ak ste podnikateľ, platia pre vás navyše tieto pravidlá:

a) Vyhradzujeme si vlastnícke právo k tovaru až do úplného vyrovnania všetkých pohľadávok vyplývajúcich z aktuálneho obchodného vzťahu. Pred prevodom vlastníckeho práva k vyhradenému tovaru nie je povolené záložné právo alebo zabezpečovací prevod vlastníckeho práva.

b) Tovar môžete ďalej predávať v rámci bežnej obchodnej činnosti. V tomto prípade nám už teraz postupujete všetky pohľadávky vo výške fakturovanej sumy, ktoré vám vzniknú z ďalšieho predaja, my postúpenie prijímame. Ďalej ste oprávnení pohľadávku vymáhať. Pokiaľ si však svoje platobné povinnosti riadne nesplníte, vyhradzujeme si právo vymáhať pohľadávku sami.

c) Ak sa rezervovaný tovar skombinuje a zmieša, nadobudneme spoluvlastníctvo k novej položke v pomere fakturačnej hodnoty rezervovaného tovaru k ostatným spracovaným položkám v čase spracovania.

d) Zaväzujeme sa, že na vašu žiadosť uvoľníme cenné papiere, na ktoré máme nárok, pokiaľ realizovateľná hodnota našich cenných papierov prevyšuje pohľadávku, ktorá má byť zabezpečená, o viac ako 10 %. Výber cenných papierov, ktoré sa majú uvoľniť, je v našej kompetencii.


§ 4 Záruka

(1) Uplatňujú sa zákonné práva zo zodpovednosti za vady.

(2) Ako spotrebiteľa vás žiadame, aby ste ihneď po doručení skontrolovali kompletnosť, zjavné vady a poškodenie pri preprave a aby ste nám a dopravcovi čo najskôr oznámili prípadné reklamácie. Ak tak neurobíte, nebude to mať žiadny vplyv na vaše zákonné záručné nároky.

(3) Ak ste podnikateľ, platia pre vás odchylne od vyššie uvedených záručných predpisov nasledujúce ustanovenia:

a)  Za dohodnutú kvalitu výrobku sa považujú len naše vlastné špecifikácie a popis výrobku od výrobcu, nie však iné reklamy, verejné propagácie a vyhlásenia výrobcu.

b)  V prípade vád poskytneme záruku podľa nášho uváženia odstránením vady alebo následným dodaním. Ak sa odstránenie vady nepodarí, môžete požadovať zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy podľa vlastného uváženia. Odstránenie vád sa považuje za neúspešné po druhom neúspešnom pokuse, pokiaľ z povahy veci alebo vady alebo iných okolností nevyplýva niečo iné. V prípade odstránenia vady nie sme povinní znášať zvýšené náklady vzniknuté prepravou tovaru na iné miesto, ako je miesto plnenia, ak táto preprava nezodpovedá účelu použitia tovaru.

c)  Záručná doba je jeden rok od dodania tovaru. Skrátenie lehoty sa neuplatňuje:


- za škody spôsobené zavinene, ktoré nám možno pripísať a ktoré vznikli v dôsledku ujmy na živote, zdraví a za iné škody spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti;
- pokiaľ sme podvodne zatajili vadu alebo sme prevzali záruku za kvalitu veci;
- v prípade vecí, ktoré boli použité na stavbe v súlade s ich obvyklým použitím a spôsobili jej vady;
- v prípade zákonných regresných práv, ktoré máte voči nám v súvislosti s právami vyplývajúcimi z vád.

§ 5 Voľba práva, miesto plnenia, súdna príslušnosť

(1)  Uplatňuje sa nemecké právo. V prípade spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatňuje len do tej miery, pokiaľ sa v dôsledku toho neodníme ochrana poskytovaná kogentnými ustanoveniami práva štátu obvyklého pobytu spotrebiteľa (zásada výhodnosti).

(2)  Miestom plnenia pre všetky služby vyplývajúce z obchodných vzťahov s nami, ako aj miestom súdnej príslušnosti je naše sídlo, pokiaľ nie ste spotrebiteľom, ale obchodníkom, právnickou osobou verejného práva alebo osobitným fondom verejného práva. To isté platí, ak nemáte všeobecnú súdnu príslušnosť v Nemecku alebo EÚ alebo ak vaše bydlisko alebo obvyklý pobyt nie je v čase podania žaloby známy. Právo podať žalobu aj na súde v inom zákonnom mieste príslušnosti tým nie je dotknuté.

(3)  Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa výslovne neuplatňujú.

II. Informácie pre zákazníkov

1. Totožnosť predávajúceho

OK Living GmbH & Co. KG
Upstallstraße 13
14772 Brandenburg
Nemecko

E-Mail: info@ok-living.deAlternatívne riešenie sporov:
Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma ODR), ktorá je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/odr.


Sme ochotní zúčastniť sa na konaní o riešení sporov pred spotrebiteľskými rozhodcovskými súdmi.

2. Informácie o uzatvorení zmluvy

Technické kroky na uzavretie zmluvy, samotné uzavretie zmluvy a možnosti nápravy sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami "Uzavretie zmluvy" našich všeobecných obchodných podmienok (časť I)..

3. Jazyk zmluvy, ukladanie textu zmluvy

3.1. Zmluvný jazyk je nemčina .

3.2. Úplné znenie zmluvy neukladáme. Pred odoslaním objednávky prostredníctvom systému online nákupného košíka  , zmluvné údaje je možné preniesť cez vytlačiť alebo uložiť elektronicky pomocou funkcie tlače prehliadača. Po prijatí objednávky Vám budú e-mailom znova zaslané údaje o objednávke, informácie požadované zákonom pre zmluvy na diaľku a všeobecné obchodné podmienky. .

4. Základné charakteristiky tovaru alebo služieb

Základné charakteristiky tovaru a/alebo služieb nájdete v príslušnej ponuke.

5. Ceny a spôsoby platby

5.1. Ceny uvedené v príslušných ponukách, ako aj náklady na dopravu predstavujú celkové ceny. Zahŕňajú všetky zložky ceny vrátane všetkých platných daní.

5.2. Vzniknuté náklady na dopravu nie sú zahrnuté v kúpnej cene. Môžete si ich vyžiadať prostredníctvom príslušne označeného tlačidla na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke a sú uvedené samostatne počas procesu objednávania a znášate ich navyše, pokiaľ nebolo dohodnuté doručenie zdarma.

5.3. Spôsoby platby , ktoré máte k dispozícii, sú uvedené pod príslušným tlačidlom na našej internetovej stránke alebo v príslušnej ponuke.

5.4. Ak nie je v jednotlivých platobných metódach uvedené inak, platobné nároky vyplývajúce z uzavretej zmluvy sú splatné okamžite.

6. Podmienky dodania

6.1. Dodacie podmienky, termín dodania, ako aj všetky existujúce obmedzenia dodania nájdete pod príslušným tlačidlom na našej internetovej stránke alebo v príslušnej ponuke.

6.2. Ak ste spotrebiteľ, zákon upravuje, že riziko náhodnej straty a náhodného zhoršenia predanej veci počas prepravy prechádza na vás až pri odovzdaní tovaru bez ohľadu na to, či je zásielka poistená alebo nie. To neplatí, ak ste si samostatne objednali prepravnú spoločnosť, ktorú podnikateľ neurčil, alebo osobu inak určenú na vykonanie prepravy.

Ak ste podnikateľ, doručenie a preprava sú na vaše riziko..

7. Zákonná zodpovednosť za chyby

Zodpovednosť za vady sa riadi ustanovením "Záruka" v našich Všeobecných obchodných podmienkach (časť I).

Tieto obchodné podmienky a informácie pre zákazníkov pripravili právnici združenia Händlerbund, ktorí sa špecializujú na právo informačných technológií, a ich súlad s právnymi predpismi sa neustále kontroluje. Spoločnosť Händlerbund Management AG ručí za právnu bezpečnosť textov a nesie zodpovednosť v prípade upozornení. Viac informácií o tom nájdete na tejto adrese: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

posledná aktualizácia: 27.10.2020


Zákaznícka spokojnosť
Výborne
4.59 / 5.00
z 72029 hodnotení